KBT

Kognitiv beteendeterapi.
Även kurser i Avspänning och stresshantering samt Sömnskola.

Obs!
Alla gruppträningar är för tillfället vilande p g a Covid-19 virus.

Vid frågor eller funderingar kontakta:

Jan Järleros
E-post: jan.jarleros@gvhc.se

Jörgen Kitok Andersson
E-post: jorgen.kitok.andersson@gvhc.se

Nås via receptionen på nummer 09-706 68 90.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform som har starkt vetenskapligt stöd när det gäller behandling av olika psykiska besvär: till exempel depressioner, utmattning, ångest-tillstånd, fobier och sömnstörningar.

KBT är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi och Beteendeterapi. Kognitiv psykoterapi bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning: hur vi uppfattar och tolkar det vi upplever i olika livssituationer. Beteendeterapi bygger på inlärningsteori: hur vi genom livet lärt oss olika beteendemönster, varav vissa är funktionella och andra icke-funktionella. Det är ofta de icke-funktionella beteendemönstren som ställer till det för oss och inte sällan leder till att det psykiska måendet påverkas negativt.

De tydligaste kännetecknen i KBT är att man fokuserar på de svårigheter som föreligger NU. Man ser att man bäst kan förstå aktuella besvär genom att klargöra hur olika faktorer samverkar idag. Behandlingen går vanligtvis ut på att ändra på hur man tänker, agerar och förhåller sig till egna inre upplevelser, såväl som till en yttre, ibland komplicerad, livssituation. Detta kan man göra på många olika sätt. De metoder som används inom KBT är sådana som har visat sig effektiva i forskning.

I behandling med KBT ses individen och behandlaren som jämbördiga i ett samarbete kring problemet / problembeteendet, för att hitta lösningar – nya strategier – att omsätta i praktiken. Individen har kunskapen om sig själv och behandlaren om metoden och strategier som kan behövas. Kort och gott kan man säga att vi gör en kartläggning av problematiken och så gott det går arbetar för att komma tillrätta med den, oavsett om problematiken handlar om egna problembeteenden, mindre vettiga förhållningssätt, dåligt psykiskt mående eller om tuffa, svåra, yttre omständigheter.

På Gällivare Hälsocentral erbjuder vi enskilda samtal, gruppbehandlingar av sömn och stress och internetbaserad terapi. Vi ligger också i startgroparna att starta upp fobi-behandling med hjälp av VR (Virtual Reality).

Avspännings- och stresshanteringsgrupp (kurs)

Kursen hålls av KBT-terapeut Jörgen Kitok Andersson och handlar om att få verktyg och strategier att på ett vettigt sätt hantera den stress som många i dagens samhälle upplever som ett problem. Central i kursen är ”Tillämpad avslappning” utifrån manual av professor Lars Göran Öst (Tillämpad avslappning: manual till en beteendeterapeutisk coping-teknik; 2006).

Kursen består av fyra träffar på 90 minuter, med en veckas mellanrum, och innehåller följande:

  • Tillämpad avslappning, som strategi till minskad muskelanspänning, minskad mental anspänning, minskat ”varvtal” i stressystemet, etc.
  • Pedagogik om hur stressystemet fungerar
  • Praktiska stresshanteringsstrategier
  • Känslor och känslohantering: vettigt förhållningssätt till känslorna utifrån bl.a. stressynpunkt
  • Fysisk aktivitets betydelse för stressystemet
  • Vid behov och utifrån deltagarnas intresse kan vi även komma in på annat psykiskt mående och hanterandet av det

Sömnskola

Om din sömn har blivit ett problem finns det hjälp att få. Om ditt sömnmönster har blivit rubbat finns det sätt att återställa det så att det blir mer normalt. Om du upplever att din dåliga sömn får negativa konsekvenser för dig på dagen, och du vill komma tillrätta med det, tveka inte att ta kontakt med oss.

Vi startar kontinuerligt sömnskola för personer med nedsatt sömnkvalitet (dålig sömn). Denna behandling kommer att pågå en veckodag per vecka, klockan 14.00-16.30, i sex veckor. De som deltar i gruppbehandlingen får vara beredda på att det kräver ett arbete och att tid läggs på behandlingen, inte minst mellan gruppträffarna.

Om inte sömngrupp passar för dig kan vi se på andra vägar fram för dig vad gäller sömnen.