Tillbaka till Doktor.se

Må bra av och på jobbet!

Arbetsmiljö är allt som påverkar medarbetarna på jobbet.  Det gäller både fysiska, psykiska och sociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer.

Allt från ergonomi, ventilation, buller, kemikalier till ledarskap, organisation, trivsel, stress och möjlighet till återhämtning.

Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa friska arbetsplatser där ingen blir sjuk eller skadad på jobbet.

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete bygger på att skapa kunskap, engagemang och delaktighet samt att regelbundet stämma av arbetsförhållandena, ha fokus på risk- och riskfaktorer, tydliggöra handlingsplaner och följa upp insatser.

Det finns lagar och föreskrifter som är viktiga att känna till för alla som jobbar med arbetsmiljöfrågor.

Som företagshälsovård hjälper vi er med båda utbildningar, inspiration, kartläggningar och dokumentation av rutiner och policys.

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1. På arbetsplatser med minst 10 anställda ska rutiner dokumenteras för hur det fysiska och psykosociala arbetsmiljöarbetet bedrivs. På Vlg hjälper vi er med:

 • Utforma hälso- och arbetsmiljöplaner med policy, rutiner, handlingsplan,
 • SAM-analyser för att identifiera hur långt ni kommit i ert arbete.
 • Utbilda och inspirera medarbetare, chefer och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor,
 • Utföra risk- och friskbedömningar samt tekniska och psykosociala kartläggningar/medarbetarenkäter
 • Medverka vid skyddsronder och skyddskommittéer
 • Mätningar av buller, ljus, ventilation och andra tekniska mätningar

Ergonomi

Ergonomi handlar om samspelet mellan människan – arbete – teknik- miljö.

Vlgs ergonom finns tillhands för ge kunskap och praktisk vägledning i ergonomiska lösningar och hur arbetsmiljön utformas på bästa sätt för att förebygga belastningsbesvär inom såväl kontorsarbetsplats som produktion och verkstad.

Belastningsergonomi är ett stort område och handlar om hur vi lyfter, sitter och står, hur vi har våra arbetsställningar och får till variation.

God belysning och synergonomi är andra viktiga områden att beakta

Genom att i tidigt skede säkerställa en bra arbetsmiljö, öka kunskapen om arbetsplatsen och dess utformning, stärka goda beteenden kan vi förebygga skador.

En hög kunskap och en bra arbetsmiljö bidrar också till att vi kan arbeta effektivare och bibehålla en hög koncentration under dagen.

Vi hjälper er med:

 • Utbildningar
 • Arbetsplatsbesök
 • Rådgivning vid produktion
 • Utformning av nya lokaler

Ledarskapsprogram och teamutveckling

Ett gott ledarskap och teamkänsla är grunden för trivsel, arbetsglädje och effektivitet.

Ingången att satsa på dessa områden kan vara olika. Förändringar, nya utmaningar, stress, konflikter, lågt förtroende kan vara en ingång. En önskan att än bättre ta till vara allas potential, få effektivare team, stärka arbetsglädjen kan vara en annan. Oavsett behov finns Vlgs hälsostrateg och organisationskonsulter till hjälp för att stärka ledarskap, medarbetarskap och utveckla organisationen.

Exempel på insatser:

 • Ledarutveckling/program
  • Från utbildning till nya chefer till utveckling för erfarna chefer som vill förstärka sitt personliga ledarskap
 • Individuell chefshandledning/coachning
  • Vi arbetar utifrån aktuella behov och situationer i vardagen.
 • Teamutveckling för effektiva team
  • Utveckling av teamet och varje medarbetare potential
 • Att leda i förändring
  • Kunskapsfördjupning och praktiska metoder och verktyg för chefer som ska driva förändringsarbete.
 • Friska arbetsplatser
  • Workshop med fokus på friskfaktorer i organisationen samt och lyfta fram medarbetarnas engagemang och delaktighet

PASSprofil

Ett verktyg som kartlägger och utvecklar den psykosociala miljön och tidigt identifierar upplevd stress i organisationen.

PASSprofilen bygger på följande områden:

 • Privat
 • Arbete
 • Stress
 • Självkänsla
 • Livsstil

PASSprofilen ger en tydlig bild av hälsoläget och den psykosociala arbetsmiljön. Verktyget skapar en hög medvetenhet, delaktighet, och förståelse. Den synliggör både styrkor och förbättringsområden kring viktiga och nödvändiga förbättringsområden hos medarbetare, arbetsgrupp och ledning för att bibehålla hälsa, arbetsglädje och effektivitet.

Det som behöver förändras blir synligt och kan åtgärdas.

PASSprofilen är ett enkelt, och effektivt mätinstrument för medarbetare, arbetsgrupper och organisation. Resultatet till chef/ledaren och arbetsgruppen, där man arbetar vidare med resultatet.

PASSprofilen består av 80 frågor som kan fyllas i på pappersenkäten eller i enkäten via webben.

Krishantering

Kris är på en arbetsplats kan uppstå när en allvarlig och svårhanterlig händelse inträffar. Det kan vara när en olycka sker, en medarbetare blir allvarligt sjuk, ett rån, en brand inträffar eller vid omorganisationer samt när medarbetare sägs upp. Därför är det viktigt att i förväg gå igenom vad man bör göra om det värsta inträffar.

På varje arbetsställe ska det finnas beredskap och rutiner för att kunna hantera olyckor och akuta krissituationer. Det är viktigt att man snabbt kan få hjälp av sjukvårdskunnig personal, psykologer eller andra sakkunniga. Tillsammans kan vi stötta er i ert förberedande arbete och var behjälpliga vid behov.

HLR och Första hjälpen

Din kunskap och ditt agerande kan rädda liv

Enligt Arbetsmiljölagen, föreskriften AFS 1999:7 skall det på arbetsplatsen finnas tillräckligt antal personer som kan ingripa vid hjärtstopp och ge första hjälpen. Det är viktigt att kunskapen hålls aktuell. Praktisk repetition behöver återkomma regelbundet.

Målsättningen med HLR-kursen är att deltagarna skall behärska hjärt- och lungräddning. Under kursen får deltagarna lära sig att avgöra om en människa fått hjärt-och/eller andningsstopp, samt utöva konstgjord andning och hjärtmassage. Inga medicinska förkunskaper krävs.

Hos oss kan du både få utbildning samt köpa hjärtstartare i samarbete med HLR-konsulten

 • Öppet dygnet runt
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med