Doktor.se

BMI

Medicinskt granskad

BMI står för Body Mass Index och används inom vården som en del i att bedöma om du har en hälsosam vikt. Kroppsvikten i sig är inte ett bra mått eftersom det inte tar hänsyn till din längd. Därför används BMI som anger förhållandet mellan din kroppsvikt och din längd. BMI passar däremot inte för bedömning av barn, mycket muskulösa personer och äldre. BMI tar heller inte hänsyn till kroppsformen. Därför används BMI i regel tillsammans med midjemåttet för att bedöma om du har en hälsosam vikt.

Vad är ett normalt värde på BMI?

Ett normalt BMI ligger mellan 18,5 och 24,9. Om du har ett värde som ligger inom det intervallet så tyder det på att du har en vikt som är hälsosam. Om du dessutom har ett midjemått som ligger under 80 cm som kvinna respektive 94 cm som man innebär det att du har låg risk för sjukdomar.

Lågt BMI – risk för undervikt

BMI-värden som ligger under 18,5 räknas som undervikt. Om du har ett BMI som är under 18 bör du kontakta vården för att få en bedömning och eventuell hjälp. Det är sannolikt att du kan må bättre och öka din prestationsförmåga om du ökar lite i vikt.

Högt BMI – risk för övervikt

Ett BMI som ligger mellan 25-29,9 räknas som övervikt, och ett BMI som ligger över 30 räknas som fetma. Vissa personer kan ha ett högt BMI trots att de har en hälsosam vikt. Det gäller till exempel för personer som är mycket muskulösa, eftersom muskler väger mer än fett. Personer som hamnar i den här kategorin bör komplettera med en mätning av midjemåttet. Om ditt midjemått är över 88 cm som kvinna respektive 102 cm som man tyder det på att du har ökad risk för sjukdomar på grund av övervikt. Om du tränar regelbundet och har bra kondition är risken för sjukdomar lägre än om du har en stillasittande livsstil. Om dina värden är höga både vad gäller BMI och midjemått bör du se över din livsstil och försöka minska på vikten och midjemåttet. Du kan kontakta vården om du behöver hjälp för att åstadkomma en sundare livsstil.

När passar inte BMI?

BMI är ett användbart mått, men det och passar inte för alla. En nackdel är att BMI inte tar hänsyn till hur stor del av vikten som utgörs av muskler och hur mycket som utgörs av fett. BMI passar inte som mått för att bedöma barn, mycket muskulösa personer och äldre. 

Måttet tar heller inte hänsyn till hur fettet är fördelat på kroppen. Det är väl känt att bukfett är farligare än fett på andra ställen på kroppen.

Midjemåttet för skattning av en hälsosam vikt

Midjemåttet är ett bra komplement till BMI för att bedöma om du har en hälsosam vikt. Du mäter midjemåttet genom att använda ett måttband, och du bör mäta ungefär i navelhöjd mitt emellan höftkammen och nedre kanten på revbenen. Du ska slappna av och andas ut när du mäter, och hålla bandet tätt men löst runt magen.

Midjemåttet ger en uppfattning av hur mycket av kroppsfettet som ligger samlat kring magen. Därför anses midjemåttet vara en bra metod för att skatta risken för sjukdomar kopplat till övervikt. Ju större midjemått desto större risk för sjukdom. Midjemåttet bör ligga på max 80 cm hos kvinnor och 94 cm hos män. Midjemått som överstiger 80 cm respektive 94 cm utgör en riskzon. Om midjemåttet är väsentligen högre, vilket räknas som över 88 cm hos kvinnor och 102 cm hos män föreligger en ökad risk för livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom.

När bör jag söka vård?

  • Om du har ett BMI under 18

  • Om du har ett BMI som klassas som övervikt samt ett midjemått över 88 cm som kvinna och 102 cm som man kan du söka vård om du behöver hjälpa att förändra din livsstil.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Du kan kontakta oss om du behöver hjälp att bedöma din hälsa. Vi har sjuksköterskor och läkare som kan ge dig rådgivning. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på vissa orter som du kan vända dig till.

12 November, 202018 September, 2023