Doktor.se

Psykos

En psykos är ett tillstånd som påverkar verklighetsuppfattningen. Vanliga symtom är att höra röster och ha vanföreställningar, till exempel i form av storhetsidéer eller en rädsla för att någon förföljer en. Genom att få behandling i ett tidigt skede kan risken för nya psykoser minskas.

Orsaker till psykos

 • Psykossjukdomar. Sjukdomar som påverkar verklighetsuppfattningen, till exempel schizofreni eller schizoaffektivt syndrom.

 • Förlossningspsykos. En ovanlig men allvarlig psykos som uppkommer i samband med förlossning.

 • Reaktiv psykos. En psykos som uppstår på grund av en skrämmande eller svår händelse, till exempel våld eller övergrepp. Den kommer i regel snabbt, och går över inom några veckor.

 • Psykos på grund av hjärnskada. Om hjärnan blir skadad kan det ge psykotiska symtom. Skadan kan uppstå av våld mot huvudet, men även av andra orsaker som inflammation, tumörer eller hormonella sjukdomar. Tidig demens eller svår näringsbrist är andra tillstånd som kan utlösa en psykos.

 • Droger. Det finns flera olika droger som kan utlösa en psykos, till exempel cannabis, LSD, ecstacy, amfetamin och PCP.

Symtom på psykos

Symtomen vid en psykos kan pågå under veckor eller år. De kan uppträda plötsligt eller komma gradvis under en längre tid. Då psykosen pågår är du ofta helt upptagen av allt det som pågår inom dig – tankar, känslor och upplevelser som rör det du uppfattar som verkligheten, men som kan vara obegripligt för omgivningen. Exempel på symtom vid en psykos är:

 • Hallucinationer. Att höra, se, lukta eller känna saker som inte är verkliga. Den vanligaste formen av hallucinationer är att höra röster. Rösterna kan ibland vara betryggande men upplevs oftare som negativa eller skrämmande. De kan till exempel ge order och uppmana till handlingar.

 • Vanföreställningar. Innebär att vara övertygad om något som inte är sant. Det kan handla om att du får meddelanden från radion eller från personer du möter, att du är övervakad, hotad eller förföljd. Det kan också handla om att du är utvald, berömd eller har övernaturliga krafter.

 • Tankestörningar. Dessa störningar gör det svårt att tänka sammanhängande, hålla i en tankegång och tänka tanken färdig. Det kan upplevas som att nya tankar avbryter och stör. Ett annat symtom är att du upplever att andra kan läsa dina tankar, eller att du kan sända ut dina tankar till andra.

 • Ångest. Det du upplever under en psykos kan vara både skrämmande och ångestfyllt. 

 • Sömnstörningar. Det är vanligt att sömnen blir oregelbunden, störd eller ibland helt uteblir under den mest akuta fasen av en psykos.

 • Självmordstankar eller självmordsförsök. I samband med en psykos finns en ökad risk för självmord. Därför är det viktigt att få vård.

Behandling vid psykos

Behandlingens syfte är att få bukt med symtomen och minska risken att drabbas av en ny psykos. Behandlingen består ofta av flera delar:

 • Läkemedel som lindrar symtomen.

 • Samtalsstöd eller psykoterapi som ger hjälp att bearbeta upplevelser och att hantera det som hänt.

 • Andra stödinsatser som anpassas efter behoven.

När bör jag söka vård?

Om du har symtom på psykos eller tror att du är på väg att få en psykos ska du söka vård. 

Sök vård direkt genom akutmottagning eller psykiatrisk akutmottagning om något av följande stämmer in:

 • Om du har tankar på att ta ditt liv

 • Om du är orolig att du kan skada dig själv eller någon annan

 • Om du hör uppmaningar genom röster och har svårt att stå emot

 • Om du mår mycket dåligt, och känner igen symtomen sedan tidigare

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid misstanke om psykos krävs fysisk undersökning som inte kan utföras digitalt. Du bör istället kontakta en psykiatrisk akutmottagning. 

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-10-09Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20