Doktor.se

Funktionsnedsättning

Medicinskt granskad

Det finns olika typer av funktionsnedsättningar som alla har det gemensamt att de ger en sämre förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning kan vara tillfällig eller bestå hela livet.

Vad är funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning innebär en begränsning i förhållande till omgivningen, som innebär att det kan vara svårt att klara sig själv i vardagen, att det är svårt att vara delaktig i arbetslivet, utbildning, i fritidsaktiviteter eller i sociala relationer. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma senare i livet till exempel efter en sjukdom eller olycka. Den kan vara tillfällig eller bestående.

Funktionsnedsättning eller funktionsvariation?

Funktionsvariation är ett begrepp som används mer och mer. Det kan användas för att beskriva alla människors unika, inneboende förmågor, där funktionsvariation är det som avviker från normen. En funktionsvariation är däremot inte alltid en funktionsnedsättning. Orden kompletterar varandra och belyser olika aspekter.

Olika funktionsnedsättningar

Funktionsnedsättningar brukar delas in i undergrupper beroende på vilka förmågor som är påverkade:

Fysiska funktionsnedsättningar

Innebär en nedsatt förmåga i någon eller några av kroppens funktioner, till exempel nedsatt förmåga att styra och kontrollera en kroppsdel. Exempel är cerebral pares (CP) eller ryggmärgsbråck.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Omfattar bland annat svårighet i det sociala samspelet. Exempel är ADHD och autism.

Intellektuella funktionsnedsättningar

Innebär en nedsättning i att ta emot, förstå, bearbeta och förmedla information. Andra ord som används är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Söka hjälpa och stöd

Du kan vända dig till vården eller skolhälsovården om du misstänker att du eller ditt barn har en funktionsnedsättning. Unga kan själva vända sig till ungdomsmottagningar eller till elevhälsan.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Du kan vända dig till oss för att få rådgivning, information och hjälp att bedöma symtom. För att få en utredning, diagnos och eventuell behandling behövs fysisk undersökning. Vi kommer då hänvisa dig vidare till fysisk vård.

28 Augusti, 20201 September, 2023