Doktor.se

Höjdsjuka

Medicinskt granskad

Höjdsjuka beror på en minskad syrehalt i luften vilket gör att kroppen får syrebrist. Detta sätter igång en akut reaktion i kroppen för att kompensera för bristen på syre. Både själva syrebristen och kroppens reaktion på den ger upphov till symtom som brukar gå över efter några dagar. Det finns saker du själv kan göra för att minska risken för höjdsjuka, och behandling som gör att symtomen går över snabbare.

Vad är höjdsjuka?

Höjdsjuka är ett fenomen som kan uppstå när du vistas på 2500 meters höjd eller högre. Det beror på att det finns mindre och mindre syre i luften ju högre upp du kommer. Till slut är syrenivån för låg för att det ska räcka till för kroppens behov.  

Den minskade syresättningen i blodet kan ge symtom som:

Symtomen brukar gå över efter ungefär två dagar. I vissa fall kan höjdsjuka ge allvarliga följder, till exempel lungödem, som beror på att det kommer in vatten in i lungorna, vilket försvårar syreupptaget. Höjdsjuka kan också orsaka hjärnödem, ett tillstånd då vätska samlas i hjärnan vilket gör att den inte kan fungera normalt.

Orsak till höjdsjuka

Höjdsjuka uppstår för att syrehalten i luften är så låg att syrehalten i blodet minskar. Kroppen försöker kompensera för detta via en rad akuta mekanismer, till exempel:

 • andningsfrekvensen ökas, för att få in mer syre i kroppen

 • pulsen ökar så att mer blod pumpas ut per minut

 • hjärnans blodkärl vidgas för att skydda nervcellerna mot syrebrist

 • lungkärlen drar ihop sig

Kroppens sätt att kompensera för syrebristen kan i värsta fall leda till:

 • lungödem, att det kommer in vatten in i lungorna, vilket försvårar syreupptaget

 • hjärnödem, att vätska samlas i hjärnan, vilket gör att den inte kan fungera normalt

Inom några dagar sker i de flesta fall en mer långsiktig anpassning i kroppen, som gör det möjligt att hantera den lägre syrehalten

Symtom på höjdsjuka

När syrehalten i blodet minskar försöker kroppen kompensera det på olika sätt, till exempel genom att du andas snabbare. Det gör att kroppen får in mer syre, men det gör också att du andas ut för mycket koldioxid vilket i sin tur gör att blodets pH ökar.

Blodets minskade syrehalt och ökade pH ger symtom som:

 • huvudvärk 

 • illamående

 • trötthet

 • yrsel

 • sömnsvårigheter

För de flesta friska individer som drabbas av höjdsjuka försvinner symtomen efter ungefär två dagar, när kroppens mer långsiktiga mekanismer för att kompensera för lägre syrehalter träder in. 

Hos vissa personer, särskilt där det finns underliggande sjukdomar, kan dock symtomen dröja kvar. Det kan i värsta fall ge följder som lungödem och hjärnödem.

Tecken på lungödem kan vara:

 • andningssvårigheter

 • hosta

 • blodiga upphostningar

Tecken på hjärnödem kan vara:

 • förvirring

 • gångsvårigheter

 • onormal slöhet

Vad kan jag göra själv?

När du bestiger höga höjder är det viktigt att du planerar bestigningen så att den görs gradvis. Det ger tid för kroppen att ställa om till en lägre syrenivå.  En lagom takt för kroppen är ungefär 300 meters höjdstegring per dygn.

Om du flyger till en högt belägen plats är det bra att inte anstränga kroppen för mycket de första dagarna, så att du hinner vänja sig.

Behandling vid höjdsjuka

Det finns receptbelagda läkemedel som kan påskynda kroppens egen justering av utsöndringen och återupptaget av elektrolyter i njurarna. På så sätt påskyndas förloppet mot ett mer normalt pH i blodet. Eftersom pH-rubbningen i blodet orsakar många av symtomen, kan dessa dämpas av läkemedelsbehandlingen.

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om dina symtom inte går över på två dagar, inte går över när du återvänder till lägre höjd, eller om du upplever symtom i form av:

 • andningssvårigheter

 • hosta

 • förvirring

 • gångsvårigheter

 • onormal slöhet

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra läkare och sjuksköterskor hjälpa dig med bedömning och rådgivning inför en eventuell resa till höga höjder. Doktor.se har även fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Frågor och svar om höjdsjuka

Några frågor och svar kring höjdsjuka.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-22Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01