Doktor.se

Grön starr

Medicinskt granskad

Grön starr är ett samlingsnamn på tillstånd som leder till skador på synnerven. Synnerven är helt avgörande för att ha en bra syn, och utan behandling kan grön starr till slut leda till blindhet. Skadorna beror i många fall på ett för högt tryck i ögat. Det är vanligt att inte lägga märke till problemen innan stor skada redan skett. Det är därför väldigt viktigt att bli undersökt.

Vad är grön starr?

Grön starr är en sjukdom där synnervens fibrer tar skada. Om tillräckligt många fibertrådar skadas kan det uppstå fläckar i synfältet där synen är nedsatt. Grön starr kallas också för glaukom. 

Det finns olika varianter av glaukom:

 • Kroniskt glaukom eller öppen kammarvinkelglaukom utvecklas långsamt och är den vanligaste formen. 

 • Sekundärt glaukom beror på annan underliggande sjukdom.

 • Medfött glaukom finns redan från födseln och är mycket ovanligt.

 • Akut glaukom uppstår hastigt och ger akuta symtom som kräver snabb vård på sjukhus.

Orsak till grön starr

Orsaken till grön starr är inte helt klarlagd, men det finns viktiga förändringar i ögat som ökar risken för att synnerven kommer till skada:

 • Högt tryck i ögat. Ögat behöver ha ett visst tryck för att behålla sin form och fungera optimalt. Om trycket blir för högt kan det skada synnerven.

 • Försämrad cirkulation i synnervens kärl. Det kan till exempel bero på åderförfettning i kärlen. Med försämrad blodtillförsel får synnerven för lite syre och näring, vilket kan ge upphov till skador.

Högt ögontryck

Blinda fläcken, papillen, är punkten där synnerven lämnar näthinnan. Den är väldigt känslig för ett ökat tryck. Vilket tryck ett visst öga klarar av är olika. Det är därför inte säkert att du kommer att utveckla grön starr för att du har ett högre tryck i ögat än vad som anses normalt. Det är möjligt att drabbas av grön starr även om trycket i ögat inte är högt. 

Kammarvattnet är den klara vätska som finns i ögats främre del. Vätskan bildas i ögat, ger näring åt linsen och hornhinnan, och för bort avfallsprodukter från ögat när den rinner ut via den så kallade kammarvinkeln. Om det bildas för mycket kammarvatten, eller om utflödet av kammarvatten inte fungerar kan ett högt tryck uppstå i ögat. 

Andra riskfaktorer för grön starr

Kronisk grön starr är den vanligaste varianten av sjukdomen. Den utvecklas långsamt med åldern, varför grön starr förekommer främst hos personer över femtio år. Det finns även ärftliga anlag för sjukdomen. Det betyder att risken att drabbas är högre om du har nära genetiska släktingar som har grön starr. 

Andra riskfaktorer för grön starr är exempelvis

 • att du har andra skador på ögat

 • att du är kraftigt närsynt

 • att du har inflammation i regnbågshinnan

 • att du behandlats med kortison under längre tid att du har högt blodtryck

Akut glaukom

Akut glaukom är när trycket i ögat ökar väldigt snabbt, på grund av att kammarvattnets utflöde helt blockerats. Risken att drabbas av akut glaukom är större om du är översynt, eftersom ögat då har en mindre form än normalt och därmed en grundare främre kammare. Det gör att pupillen, när den förstoras, lättare kan trycka ihop kammarvinkeln så mycket att kammarvattnet får svårt att passera.

Grön starr - symtom

Glaukom, eller grön starr, ger normalt inga symtom förrän synnerven är rejält skadad. Du får då suddig syn och blinda områden i synfältet. Den skarpa syn som behövs för att läsa och se på tv finns oftast kvar längst. Det vanligaste är att det höga ögontrycket upptäcks under en rutinundersökning av ögat. 

Medfött glaukom ger symtom som att barnets öga blir större och gråaktigt, tåras och är känsligt för ljus. 

Akut glaukom ger symtom som:

 • smärtor i ögat 

 • huvudvärk

 • suddig syn 

 • att du kan se regnbågsfärgade ringar

Du kan också drabbas av illamående och kräkningar och ögat kan bli rött. Symtomen vid akut glaukom utvecklas snabbt.    

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att upptäcka sjukdomen i tid för att synen ska kunna bevaras. Om du har fyllt femtio år och har en nära genetisk släkting med grön starr bör du gå på ögonundersökningar vart tredje till femte år.

Syncentralen kan hjälpa till om du har behov av synhjälpmedel. 

Du kan också kontakta Glaukomförbundet eller Synskadades Riksförbund, om du vill komma i kontakt med andra i samma situation.

Behandling av grön starr

Det går inte att förbättra den syn som redan förlorats på grund av sjukdomen. Behandlingen av grön starr går i stället ut på att rädda den syn som finns kvar, genom att sänka ögontrycket till en nivå som inte är skadlig för synnerven. Denna behandling är normalt livslång och kan göras på olika sätt:

 • Läkemedel: Trycksänkande ögondroppar kan antingen minska produktionen av kammarvatten, minska dess flöde till ögat, eller öka dess utflöde från ögat. Vanligen tas de en till två gånger per dag. Ibland kombineras flera typer av droppar eller droppar och trycksänkande tabletter. Om du tar flera sorters ögondroppar, är det väldigt viktigt att vänta några minuter mellan dropparna, eftersom ögat bara rymmer en droppe taget och behöver lite tid för att läkemedlet ska verka. 

 • Laserbehandling: Ögonläkare kan med hjälp av laser göra små, små hål i ögats avloppssystem som gör att kammarvattnet lättare kommer ut. Oftast görs laserbehandling om trycksänkande läkemedel inte hjälpt tillräckligt, men det kan också ges som en första behandling. Laserbehandlingen går snabbt och gör inte ont.  

 • Operation: Vid operation för grön starr gör kirurgen ett konstgjort avlopp för kammarvätskan så att den kan ta sig ut ur ögat. Normalt testas läkemedelsbehandling och laser först, även om allvarliga biverkningar på grund av operation numer är ovanliga.

När bör jag söka vård?

Sök vård hos en vårdcentral eller en optiker om du tror att du har grön starr. 

Sök vård akut om du har symtom som tyder på akut glaukom.

Frågor och svar om grå starr

1 December, 202118 September, 2023