Doktor.se

Kronisk bronkit

Medicinskt granskad

Kronisk bronkit innebär en inflammation i luftvägarna som ger långvarig slemhosta. För att räknas som kronisk bronkit ska hostan ha förekommit de flesta dagarna i månaden i minst tre månader per år, under minst två år. Kronisk bronkit är oftast orsakad ofta av rökning. Det finns behandling mot kronisk bronkit.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra läkare och sjuksköterskor kan hjälpa dig med bedömning av symtom, ge rådgivning och om vi bedömer att det behövs kan vi skriva ut läkemedel eller hänvisa dig vidare för fysisk undersökning och provtagning. Doktor.se har även fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Vad är kronisk bronkit?

Bronkit innebär inflammation i luftröret eller i bronkerna, som är luftrörets förgreningar ut i lungorna. Bronkit kan antingen vara akut eller kronisk. Kronisk bronkit är en ständig inflammation i luftvägarna, oftast orsakad av cigarettrök. Det kallas därför ibland rökhosta. Kronisk luftrörskatarr ger en ökad slemproduktion i luftvägarna, som i sin tur ger ihållande slemhosta.

Orsak till kronisk bronkit

Kronisk bronkit orsakas i de flesta fall av tobaksrök och är vanligtvis en del av sjukdomen KOL. Kronisk bronkit kan också ha andra orsaker, som:

  • giftiga ämnen som klor, svaveldioxid och kväveoxid

  • luftföroreningar

  • gruvarbete

  • lantbruksarbete

Forskning visar att det även finns en ärftlig komponent som påverkar benägenheten att få kronisk bronkit. För att kunna ställa diagnosen måste din läkare ha uteslutit andra orsaker till slemhosta. 

Symtom på kronisk bronkit

Kronisk bronkit ger framför allt symtom i form av hosta och ökad slemproduktion. Slemmet kan vara genomskinligt, vitt, gul-gråaktigt eller grönt. I sällsynta fall kan det även vara blodtillblandat.

Andra symtom kan vara:

  • trötthet

  • andfåddhet

  • obehag i bröstet

I vissa perioder kan din kroniska bronkit försämras. Orsaken är då ofta en luftvägsinfektion.

Vad kan jag göra själv?

Vid kronisk bronkit är rökstopp det enskilt viktigaste du kan göra för att må bättre. Om du misstänker att du fått kronisk bronkit på grund av exponering för farliga ämnen på ditt jobb, bör du byta jobb. 

Om du har KOL eller svår astma tillhör du de riskgrupper som rekommenderas vaccinering mot pneumokocker samt en årlig vaccination mot influensa. Det finns även andra kroniska sjukdomar som räknas in i riskgruppen. Hör med din läkare vad som gäller i ditt fall. Att vaccinera dig mot influensan och pneumokocker är ett bra sätt att minska risken för att dina symtom ska försämras av en luftvägsinfektion.

Behandling vid kronisk bronkit

Det viktigaste i behandlingen av kronisk bronkit är rökstopp, eftersom rökning driver på utvecklingen av sjukdomen så att den förvärras. Genom att sluta röka minskar du även risken att utveckla KOL. Om du redan har KOL innebär ett rökstopp att du inte försämras lika snabbt, och att du minskar risken för följdsjukdomar.

Vid kronisk bronkit kan slemlösande läkemedel lindra symtomen. Du kan också testa anti-histaminer mot hostan under en kortare tid. Utöver läkemedelsbehandling, kan du också få hjälp att få upp slemmet genom behandling hos en fysioterapeut.

När bör jag söka vård?

Om du har torrhosta bör du utesluta att det kan röra sig om en covid19-infektion. Om du misstänker att du har kronisk bronkit, eller upplever att du försämrats i din kroniska bronkit, bör du söka vård.

Frågor och svar om bronkit

Några frågor och svar kring bronkit.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-22Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01