Doktor.se

Social fobi

Medicinskt granskad

Social fobi innebär att du är rädd för att hamna i situationer där du utsätts för andra människors uppmärksamhet. Det gör att du undviker sociala sammankomster och detta kan ha stor påverkan på din vardag. Det finns hjälp att få.

Vad är social fobi?

Social fobi innebär svår ångest inför vardagliga situationer där du möter människor eller upplever dig granskad. Att lida av social ångest är allvarligare än att vara blyg eller ha prestationsångest, och leder till större obehag och en stor påverkan på livet.   

Exempel på situationer som kan utlösa ångest vid social fobi är att

 • prata inför en grupp människor

 • äta eller dricka på offentliga platser

 • utföra handlingar medan någon ser eller hör

 • prata med främmande människor

 • prata i telefon

 • vara i närheten av auktoritetspersoner.

Social fobi kallas även för social ångest och socialt ångestsyndrom.

Orsak till social fobi

Både arv och miljö bidrar till utvecklingen av social fobi. Det finns en del faktorer som ökar risken för att utveckla social fobi, även om det är okänt i vilken utsträckning som vissa av faktorerna bidrar:

 • Ålder: Social fobi debuterar oftast i tonåren. Debutåldern är under 20 år i 95 procent av fallen, även om många väntar länge med att söka hjälp.

 • Kön: Kvinnor drabbas oftare än män av social fobi.

 • Andra sjukdomar: Det är vanligt att de som söker hjälp för social fobi även lider av depression och andra ångestsyndrom. Ungefär hälften av alla som lider av social fobi har även generaliserat ångestsyndrom. 

 • Personlighet: Att vara blyg och dämpad som barn ger en ökad risk för att utveckla social fobi under tonåren. 

 • Hemmiljö: Överbeskyddande och starkt kritiska föräldrar har förknippats med social fobi, men det är oklart huruvida de orsakar tillståndet.

 • Tidiga negativa upplevelser: Att ha utsatts för negativa sociala händelser under barndomen, till exempel att ha blivit utskrattad inför andra, är något som är vanligare hos de som lider av social fobi. Det är därför möjligt att det kan ha betydelse i utvecklingen av social fobi. 

 • Fysiska faktorer: Hjärnans aktivitet ändras vid social fobi, men det är oklart vilken betydelse detta har. 

Det finns också en förklaring till social fobi som bygger på att vår rädsla för att bli utstötta ur en grupp eller negativt bedömda hänger kvar för att det historiskt har fyllt en funktion. Att det ur ett evolutionärt perspektiv fanns stora fördelar för överlevnaden att vara socialt accepterad och en del av en grupp.

Symtom på social fobi

Symtom på social fobi är ångest och rädsla, som kan orsaka exempelvis

 • hjärtklappning

 • rodnad

 • svettningar

 • muntorrhet

 • klump i magen

 • darrningar

 • yrsel

Den som lider av social fobi är rädd för att andra ska märka av dessa symtom, och isolerar sig därför från situationer som kan utlösa symtom. Detta leder ofta till:

 • ensamhet

 • svårigheter att få utbildning 

 • svårigheter att få arbete

Vad kan jag göra själv?

 • Lär dig mer om hur ångest fungerar och hur det påverkar dig och ditt beteende. 

 • Försök förstå vad det är du är rädd för, vilka slags situationer du undviker och vad du gör för att undvika dem. 

 • Prova gärna att stanna i en situation som du vanligtvis undviker. 

 • Prata med någon du har förtroende för, för att få hjälp och stöd. 

 • Regelbunden fysisk aktivitet och sömn gör att du lättare kan hantera din ångest.

Behandling av social fobi

Social fobi behandlas med kognitiv beteendeterapi (KBT) och/eller läkemedel. Målet med behandlingen är att du ska klara av de sociala situationer som orsakar ångest.

Läkemedelsbehandling

Social fobi kan behandlas med läkemedel som även används mot depression, till exempel så kallade SSRI-preparat, som påverkar serotoninnivåerna i hjärnan.

Vissa har endast social fobi vid vissa specifika situationer, som exempelvis när de ska prata inför en grupp människor. Då kan vid behov-behandling vara ett bra alternativ:  

 • Så kallade betablockerare fungerar som en broms på hjärtat och hjälper till att förebygga hjärtklappning och därmed även andra symtom.

 • Bensodiazepiner är lugnande läkemedel som hjälper vid svår oro och ångest. De kan dock ha en sövande effekt och vara beroendeframkallande, och används därför bara om annan behandling inte hjälper.

Behandling med KBT

KBT vid social fobi fokuserar på att bryta den onda cirkeln av negativa tankar och att bli av med undvikande beteende, genom att 

 • gradvis öka exponering av de situationer som framkallar ångest

 • utbilda den drabbade om de fysiska symtom som uppstår vid social ångest och vad dessa beror på

När bör jag söka vård?

Sök vård om

 • din vardag hindras av din ångest

 • du använder alkohol eller narkotika för att lindra din ångest

 • du skadar dig själv för att lindra din ångest

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Frågor och svar om social fobi

Några korta frågor och svar kring social fobi.

14 September, 202020 September, 2023