Information om coronaviruset | Covid-19

Ett nytt luftvägsvirus som tillhör familjen coronavirus, upptäcktes i början av året. Sedan dess har viruset spridits till många länder i världen. Den 11 Mars deklarerade WHO att covid-19 är en pandemi.

Coronavirus symtom

Coronavirus fakta

Här är en sammanfattning av läget just nu:

 • Spridningen av covid-19 klassas som en pandemi. Det innebär att det är en okontrollerad smittspridning av detta coronavirus i världen.
 • Det är mycket viktigt att du stannar hemma om du har sjukdomssymtom, även milda symtom.
 • Se till att skydda dig och andra från smittspridning genom att följa allmänna råd.
 • Personer över 70 år uppmanas särskilt att begränsa sina kontakter med andra för att undvika att smittas.
 • I Sverige finns nu ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

Vad har hänt?

På nyårsafton 2019 fick WHO rapporter om ett nytt virus som låg bakom flera fall av lunginflammation i staden Wuhan i Kina. En vecka senare konstaterade kinesiska myndigheter att det rörde sig om ett helt nytt luftvägsvirus som tillhör familjen coronavirus. Viruset har fått namnet SARS-CoV-2, och sjukdomen som viruset ger upphov till kallas covid-19 (en förkortning av coronavirus disease 2019).

Smittan har spridits vidare till ett flertal länder utanför Kina och i slutet av januari bekräftades att smittan nått Sverige. Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen WHO att covid-19 nu är en pandemi.

Vad är en pandemi?

En pandemi är när en infektionssjukdom smittar många människor i stora delar av världen. Det finns många virus som bara förekommer hos djur och inte smittar människor. Dessa virus förändras då och då, så att de smittar människor. De influensavirus som orsakat pandemier har ursprungligen cirkulerat i djurvärlden och sen tagit steget över till människa. När smittan anpassats till att kunna smitta vidare från människa till människa kan en större spridning ta fart.

Under 1900-talet drabbades världen av tre stora pandemier: Spanska sjukan 1918, Asiaten 1957 och Hongkong-influensan 1968. Dessa tre orsakades alla av influensavirus. Under 2000-talet finns nu två pandemiutbrott: Svininfluensan och corona (covid-19). Svininfluensan utbröt 2009 och orsakades av influensavirus. Detta är första gången ett coronavirus har gett upphov till en pandemi.

Vad är coronavirus?

Coronavirus är samlingsnamnet på en stor virusfamilj som orsakar ett flertal sjukdomar, allt från vanlig förkylning till mer allvarliga luftvägsinfektioner. Två kända sjukdomar orsakade av coronavirus är SARS och MERS. Den nya sjukdomen orsakad av coronavirus har fått namnet covid-19. Coronavirus är zoonotiska, vilket betyder att de överförs mellan djur och människa. Forskning har visat att SARS-smittan troligen kom från palmmård. MERS-smitta tros ursprungligen komma från dromedarer.

Coronavirus symtom

De olika coronavirus som kan smitta människor ger varierande symtom. Gemensamt är att de främst ger symtom från luftvägarna, men även andra symtom förekommer. I de flesta fall ger coronavirus milda förkylningssymtom, som ont i halsen, hosta och feber. Vid SARS, MERS och covid-19 förekommer även mer allvarliga symtom från luftvägarna, till exempel andningssvårigheter, lunginflammation och de kan också påverka andra organ i kroppen.

Vad är flockimmunitet?

Flockimmunitet är ett begrepp för det gemensamma skyddet i samhället mot en viss smitta. Det innebär att tillräckligt många, majoriteten av ”flocken”, har immunitet. När tillräckligt många är immuna mot en sjukdom slutar den att spridas och en epidemi dör ut. Flockimmunitet kan uppnås antingen genom att många haft sjukdomen och fått ett skydd, eller att tillräckligt många har vaccinerats. Flockimmunitet är en vanlig strategi när det gäller vaccinationer. Om tillräckligt många är vaccinerade skyddar det även det fåtal som av olika skäl inte kan vaccinera sig.

Det har förts fram argument om att flockimmunitet skulle vara Sveriges strategi mot det nya coronaviruset, men Folkhälsomyndigheten har förtydligat att strategin är att bromsa smittspridningen. Däremot går det inte att helt hindra smittan, och på sikt behöver tillräckligt många vara immuna för att smittan ska sluta spridas.

Finns det rapporterade fall av det nya coronaviruset i Sverige?

I slutet av januari bekräftades det första fallet av covid-19 i Sverige. Smittan förekommer nu hos personer i alla regioner i Sverige:

Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Västra Götalandsregionen (bland annat Göteborg & Borås)
Region Halland
Region Jämtland
Region Jönköping
Region Kalmar
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro län
Region Östergötland

Smittan sprids vidare i ett flertal regioner i landet i landet, det som kallas för samhällsspridning.

Finns det något vaccin eller någon behandling mot covid-19?

Nej, det finns ännu inget vaccin eller någon godkänd behandling mot covid-19. Det pågår studier av olika läkemedel mot covid-19 och likaså forskning för att ta fram ett vaccin.

Hur smittar coronaviruset?

Coronaviruset som orsakar covid-19 sprids mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det betyder att det smittar av små droppar från hosta och nysningar. Det kan också smitta genom kontakt mellan människor. Viruset kan även smitta genom förorenade ytor, så kallad indirekt kontaktsmitta. Men det är inte klarlagt hur länge viruset kan överleva på ytor, och hur stor betydelse det har för smittspridningen.

Inkubationstiden, det vill säga tiden från det att man har blivit smittad till dess att sjukdomen bryter ut, är någonstans mellan 2 och 14 dagar. De flesta insjuknar efter cirka fem dagar.

Vad är vanliga symtom på coronaviruset?

Tecken på smitta av coronaviruset är symtom som:

 • torrhosta
 • feber
 • snuva
 • nästäppa
 • andningsbesvär
 • illamående
 • ont i magen
 • diarré
 • ont i halsen
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • förlorat smak- och luktsinne

Många undrar över vad som är tidiga symtom av coronaviruset (sjukdomen covid-19) men det är svårt att svara generellt på. De symtom som framförallt rapporterats är feber och torrhosta. De allra flesta tycks bli lindrigt sjuka och behöver inte sjukhusvård. En del får inga symtom alls och mår inte dåligt. Vissa har drabbats av allvarligare symtom och behövt vård på sjukhus.

Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk för appen till din mobil. Supersmidigt!
Kontrollera telefonnummer och försök igen.

Hur skiljer sig symtom vid covid-19, förkylning och allergi?

Eftersom covid-19 är en helt ny sjukdom är det fortfarande mycket som är okänt. Av den kunskap som har samlats in hittills är det tydligt att sjukdomen kan yttra sig på olika sätt hos olika individer. De flesta blir lindrigt sjuka, med symtom som kan likna en förkylning. En del blir infekterade men får inga symtom och mår inte dåligt. En liten grupp blir allvarligt sjuka med stora svårigheter att andas och behöver vård på sjukhus.

Erfarenheten hittills visar att sjukdomen i många fall ger mildare symtom den första veckan. Risken för allvarliga symtom är störst 7 till 14 dagar efter insjuknandet, det vill säga andra veckan räknat från första känslan av att en infektion är på gång. Äldre personer och de som har andra sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes har större risk att bli allvarligt sjuka. Det är orsaken till att personer som är över 70 år uppmanas att undvika kontakt med andra så långt det är möjligt.

De vanligaste symtomen vid covid-19 är feber och hosta, och många beskriver en trötthet och att det är tyngre att andas än vanligt. Andra vanliga symtom är snuva, halsont, huvudvärk, illamående, ont i magen, diarré och muskel- och ledvärk. Ett symtom som är vanligare hos covid-19 patienter är att tillfälligt förlora smak- och luktsinnet. Men liksom övriga symtom är det inte unikt för covid-19 utan förekommer även vid andra infektioner. En person med covid-19 behöver inte känna av alla symtom. Symtomen kan komma och gå under dagen.

Samtidigt som covid-19 ökar i förekomst startar pollensäsongen i flera delar av landet. Pollenallergi ger inte feber men ofta klåda i näsa och ögon, rinnande snuva och nysningar. Det kan vara svårt till en början att veta om dina symtom beror på allergi eller covid-19. Stanna i så fall hemma och ta allergimedicin. Om symtomen inte blir värre, och medicinen hjälper är det mest sannolikt allergi. Var uppmärksam på om symtomen förändras.

Sammanfattningsvis är det svårt att helt säkert kunna skilja covid-19 från andra luftvägsinfektioner, och särskilt svårt eftersom covid-19 är en helt ny sjukdom. Det är viktigt att komma ihåg att diagnosen covid-19 inte kan ställas enbart utifrån kliniska symtom, utan måste fastställas genom labtest. Därför uppmanas alla personer som får symtom från luftvägarna som till exempel feber, halsont, hosta och snuva att stanna hemma och undvika kontakt med andra så långt det är möjligt. Du ska stanna hemma tills symtomen försvunnit helt och ytterligare två dagar.

Hur kan jag undvika att bli smittad eller smitta andra?

Du kan minska risken för att sprida smitta genom att vara extra noggrann med att:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk och minst två dygn extra efter att du blivit frisk för att inte smitta andra.
 • Vid misstanke om smitta och/eller lindriga symtom iaktta försiktighet gentemot riskgrupper (framförallt äldre och de med andra sjukdomar).
 • Tvätta händerna ofta och noggrant. Här finns information om hur du ska tvätta händerna för att undvika smitta.
 • Undvika att röra ansiktet med händerna, till exempel gnugga ögon eller näsa, eller bita på naglarna.
 • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du sen slänger.
 • Hålla avstånd till personer med luftvägsinfektion.
 • Regelbundet rengöra ytor som dörrhandtag, ljusknappar, tangentbord, mobiler och andra ytor som du dagligen rör vid.
 • Undvika större folksamlingar.
 • Om du är över 70 år uppmanas du att begränsa dina kontakter med andra för att undvika att smittas.
 • Hålla kontakten och hjälpa varandra att få vardagen att fungera även om den fysiska kontakten är begränsad.
 • Följa nyhetsrapporteringen.

Kan covid-19 spridas av personer utan symtom?

Det här är ett exempel på frågor som forskare över världen just nu försöker kartlägga och där det fortfarande saknas viktiga pusselbitar.

Det finns tecken på att smittade personer som inte har symtom (eller utvecklar symtom senare) kan sprida smittan vidare. Men det är inte klarlagt hur smittsamma dessa personer är, och om det är samtliga utan symtom eller bara i vissa fall, till exempel de som senare utvecklade symtom. I nuläget är bedömningen att smitta från personer utan symtom kan ske, men att den står för en mycket begränsad andel.

Finns det särskilda riskgrupper?

Många undrar om vissa grupper har större risk för att få svårare symtom av covid-19. Eftersom covid-19 är en ny sjukdom är det fortfarande mycket som är okänt, och ny kunskap tillkommer allt eftersom. Folkhälsomyndigheten har gjort en genomgång av tillgängliga studier och drar slutsatsen att hög ålder, över 70 år, är den främsta och tydligaste riskfaktorn för allvarligt sjukdomsförlopp. De som är över 70 år och dessutom har en eller flera av dessa sjukdomar har störst risk att bli svårt sjuka:

 • högt blodtryck
 • hjärt-kärlsjukdom
 • lungsjukdomar förutom astma
 • fetma
 • diabetes

Personer under 70 år kan också ha ökad risk för svårare symtom om de:

 • har någon av de sjukdomar som nämns ovan. Däremot personer under 70 år som enbart har diagnosen högt blodtryck eller diabetes men som nu har normala värden tack vare behandling – dessa har sannolikt inte ökad risk för ett allvarligare förlopp.
 • av något skäl har ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner
 • på grund av sjukdom eller medicinsk behandling har ett påverkat immunförsvar

Är gravida en riskgrupp?

Frågan har diskuterats eftersom andra coronavirus (SARS och MERS) har inneburit en högre risk för gravida. Men även om de tillhör samma virusfamilj har dessa virus stora olikheter. Av erfarenheten hittills finns inget som tyder på att graviditet ger ökad risk att blir allvarligt sjuk vid covid-19.

Däremot rekommenderas gravida kvinnor som försiktighetsåtgärd att undvika bli smittade i vissa lägen:

 • Inför förlossningen, eftersom det kan innebära risker för den gravida kvinnan att ha en luftvägsinfektion i slutet av graviditeten.
 • Gravida kvinnor som har någon riskfaktor, till exempel högt blodtryck, diabetes eller fetma, eftersom det kan öka risken att bli allvarligt sjuk av covid-19. Om du är gravid och har någon av dessa riskfaktorer bör du rådgöra med din barnmorska eller läkare. Du rekommenderas också att begränsa dina kontakter utanför hushållet så mycket som möjligt.

Hur påverkar situationen kring covid-19 inför förlossning?

Sjukhusen är alltid måna om att ge trygg vård vid förlossning, så även nu. Det gäller även för kvinnor som är smittade med covid-19. Däremot har sjukhusen infört några nya regler för att minska risken för smittspridning. Det handlar till exempel om regler för hur många personer som får medfölja och hur medföljande får röra sig på sjukhuset. Som regel ska medföljande vara friska. Reglerna kan skilja sig lite mellan olika regioner, och det bästa är att ta reda på vad som gäller där du bor genom att läsa på sjukhusets webbplats.

Hur fungerar amning om jag är smittad med covid-19?

Mammor som är smittade med covid-19 rekommenderas att amma sitt barn. Det finns inget som tyder på att amning är en nackdel för barnet.

Vilka symtom får barn som smittas med covid-19?

Barn får liknande symtom som vuxna, som feber, hosta och halsont. Vissa barn med covid-19 har även fått diarré, kräkning och uttalad trötthet. Av den information som finns hittills tycks barn framför allt få milda symtom av covid-19 och de tycks även klara sjukdomen bättre. Det är till exempel ovanligt att barn behövt intensivvård eller att barn fått komplicerade sjukdomsförlopp.

Det är ännu inte klarlagt varför det finns dessa skillnader mellan barn och vuxna som fått sjukdomen. Forskare som gått igenom rapporterade fall konstaterar att det är väl känt att barns immunsystem fungerar annorlunda än immunsystemet hos vuxna, och det är inte otänkbart att det kan ha betydelse.

Även om barn har milda symtom kan de smitta andra, som kan få värre symtom. Därför gäller detsamma för barn som för vuxna, det vill säga att alla som har symtom som snuva, halsont, feber eller hosta ska stanna hemma och undvika kontakt med andra.

När bör jag söka vård?

Folkhälsomyndighetens rekommendation är nu att om du har symtom som snuva, hosta, halsont eller feber ska du stanna hemma och undvika kontakt med andra. Det gäller även vid milda symtom.

Om symtomen förvärras så att du inte längre kan vårda dig själv hemma uppmanas du att ringa 1177 för rådgivning.

Läs mer på Folhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Kan Doktor.se hjälpa mig?

Ja, du kan kontakta oss på Doktor.se. Våra erfarna sjuksköterskor och läkare kan ge dig råd och hjälpa dig bedöma symtomen.

Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk för appen till din mobil. Supersmidigt!
Kontrollera telefonnummer och försök igen.

I vilka länder eller regioner pågår det smittspridning?

Covid-19 klassificeras nu som en pandemi, vilket innebär att sjukdomen sannolikt kommer drabba alla världens länder. Därför anger Folkhälsomyndigheten inte längre i vilka länder det pågår smittspridning.

Vad ska jag tänka på om jag behöver resa?

Utrikesdepartementet har återigen förlängt sin avrådan från alla icke nödvändiga resor utomlands. Avrådan gäller fram till 15 juli, därefter kommer en ny bedömning att göras. Du hittar de senaste rekommendationerna här: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Vad gäller vid resor inom Sverige?

Undvik att resa inom Sverige om det inte är nödvändigt. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att tänka över om planerade resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.

Vilka testas för covid-19?

Folkhälsomyndighetens fokus ligger på att fördröja smittspridningen och att skydda de äldsta och sköraste.

Därför prioriteras provtagning av personer som:

 • Är i behov av vård på sjukhus
 • Arbetar inom sjukvård och äldreomsorg med misstänkt covid-19

Alla som får sjukdomssymtom som feber och hosta ska följa de allmänna rekommendationerna för att minska smittspridning vilket innebär att:

– stanna hemma från jobbet när du är sjuk
– inte träffa andra personer än de som bor i samma hushåll
– inte använda allmänna transportmedel som buss, tunnelbana, tåg eller flyg

Senast uppdaterad: 2020-05-28
Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Granskare: Seika Lee, medicinsk chef - Doktor.se
 • Öppet dygnet runt
 • 365 dagar om året
 • Patientavgift 0 kronor
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med